លោក ហ៊ុន សែន ប្រកាស​បន្ត​ក្រាញ​អំណាច​យ៉ាង​តិច​​១០​ឆ្នាំ​ទៀត ទោះ​អន្តរជាតិ​ដាក់ទណ្ឌកម្ម

វីដេអូ

2018-03-02
អាស៊ីសេរី


លោក​នាយក​រដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន ប្រកាស​នៅ​ថ្ងៃ​ទី ២ ខែ​មិនា នេះ​ថា លោក​នឹង​បន្ត​ក្រាញ​អំណាច​យ៉ាង​ហោច​ណាស់​ ១០​ឆ្នាំ​ទៀត ទោះបី​សហគមន៍​អន្តរជាតិ​ កំពុង​ដាក់​ទណ្ឌកម្ម​លើ​របប​លោក​យ៉ាង​ណា​ក៏​ដោយ។

What Next?

Related Articles

3 Responses to "លោក ហ៊ុន សែន ប្រកាស​បន្ត​ក្រាញ​អំណាច​យ៉ាង​តិច​​១០​ឆ្នាំ​ទៀត ទោះ​អន្តរជាតិ​ដាក់ទណ្ឌកម្ម"

 1. Anonymous says:

  Sadam HUN Sen face looks like Sadam Husain face. 😜👺
  Want to stay in power another 10 years????????????
  Does everyone think Hun Sen can live that long????
  When the western point out and order to step down, HUN’s families will be falling down!!!!!!!!!!
  Year of 2018 is here, how can HUN SEN survive with all pressures?????????????????????
  If Hun Sen wants to be back to Year zero, it is not going to happen now. Thanks to new technology can see, hear the truth.
  And the special thanks to all cambodians in the country and all Cambodians societies abroad with all international supports are united. There’s one voice that come from these efforts:
  Hun Sen must go,!!!!!!!!!!!!!!!!!!!😜😜😜😜👎👎👎👎 message from 🐘🇺🇸🐴 thanks everyone,

 2. ?? says:

  HUN SEN statement is coming out from his intension to use this nation and all Cambodian ass his belonging. the question is how do Cambodian think about this????? are they happy to have him being their master whit no degree to destroy them for ever??????? for thirty five years under his brutal leadership there was so many violent again Cambodian and his opposition never ending. for thirty five years all Cambodian knew that their nation is in dangers, country getting smaller, forest is just about gone, every kind of mineral CHINA have been taken and continuous take it until empty, Vietnamese came to shuttling of more then a quarter of Cambodian population, the country is in a big deft owing to CHINA, of cause you can see some improvement like the tall building that you never seen be for ,some new road in the country, and the most importantly was there are a lot of expansive brand name of car, truck and SUV driving in the city . but please look at some tear beyond your happiness >> most tall building belonging to foreigner, the most deft to CHINA is on building road that still have to pay back, the treasury of this nation is just about empty, the most importantly is this nation is under uncertainty future . from all of that reason I myself would like to ask all Cambodian only one question???? do we Cambodian trust HUN SEN to be our leader or we have to change some one new?????????? it all up to Cambodian that living in Cambodia right now to make your final judgment for this nation. I know it is very painful if I tell to all Cambodian the truth situation in Cambodian in a very near future. it will be live and deft that all I mean please think over to what I have talking about. GOD bless Cambodia and it’s people

 3. 😈omen😈 says:

  យើងមិនខ្វល់អ្នកឯងចង់រស់នៅបន្តអំណាចប៉ុន្មានឆ្នាំទៀតទេ អ្វីដែលអ្នកឯងត្រូវធ្វើគឺការបោះឆ្នោតដោយត្រិមត្រូវហើយមានគណបក្យសង្គ្រោះជាតិចូលរួម។