សម្ភាស​ប្រធាន​គណបក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ​ប្រចាំ​សហរដ្ឋអាមេរិក​ទាក់ទង​ការ​រួម​បញ្ចូល​គ្នា

វីដេអូ


2018-05-14

វិទ្យុអាស៊ីសេរី

សម្ភាស​ប្រធាន​គណបក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ​ប្រចាំ​សហរដ្ឋអាមេរិក​ទាក់ទង​ការ​រួម​បញ្ចូល​គ្នា

What Next?

Recent Articles

One Response to "សម្ភាស​ប្រធាន​គណបក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ​ប្រចាំ​សហរដ្ឋអាមេរិក​ទាក់ទង​ការ​រួម​បញ្ចូល​គ្នា"

  1. Free Cambodia says:

    These people are hypocritical foreingers. They are trying to break Cambodia time after time but to no avail. They are wasting energy by making fools of themselves. They have no ability to lead our country. All they know is talk the talk. Lie and lie.
    They should realize it by now that we do not need and support them.