រដ្ឋបាល​ដូណាល់ត្រាំ​កំពុង​ត្រៀម​បញ្ចូល​ឈ្មោះ​ក្រុម​មន្ដ្រី​កម្ពុជា​ចូល​បញ្ជី​ខ្មៅ

វីដេអូ

2018-05-24
វិទ្យុអាស៊ីសេរី

រដ្ឋបាល​ដូណាល់ត្រាំ​កំពុង​ត្រៀម​បញ្ចូល​ឈ្មោះ​ក្រុម​មន្ដ្រី​កម្ពុជា​ចូល​បញ្ជី​ខ្មៅ

What Next?

Recent Articles

5 Responses to "រដ្ឋបាល​ដូណាល់ត្រាំ​កំពុង​ត្រៀម​បញ្ចូល​ឈ្មោះ​ក្រុម​មន្ដ្រី​កម្ពុជា​ចូល​បញ្ជី​ខ្មៅ"

 1. so socheath says:

  ហាស ! ហាស ពួកអាឆ្កួត
  ដល់គេដេញឲ្យដាក់បញ្ជីហ្នឹងឲ្យលឿន បែរជានៅតាប៉ែធ្វើ មើកៗ
  ដូចអណ្តើកអូសស្នូក ទៅវិញអាប៉ាកាច់ !

 2. people says:

  So happy to see U S bane all the crooks cambodian who suck blood from cambodian people ‘ Please tell all the world and specially all Europe ‘ need to isolate this beast regime’

 3. Free Cambodia says:

  HR 5754 will not pass. US keeps talking many times wanting to punish Cambodia. It will not make a difference this time.
  Cambodia is the independent country and We don’t allow the US to push us around.
  We don’t trust the US.

 4. Anonymous says:

  The only thing that I don’t know is how many bank or finance institutions in the world that are not branched with U.S. or what they used to call uninsured bank or risky bank?

 5. Anonymous says:

  Hun Sen needs to understand that 1991 Paris Peace Agreement has been enforced for Cambodia to walk through to right path, Free and Fair election, Human Rights and so on.
  Not just use the Hun’s court system to eliminate any party or take people to jail.
  Now under international pressure, how much time Hun Sen will survive by New boss communist China.
  What goes around, always comes around!!!!!!!!!!!!!! 🇺🇸🇩🇪🇮🇹🇬🇧🇪🇸🇫🇷
  🐘🇺🇸🐴