អ្នកគាំទ្រ​បក្ស​ប្រឆាំង​នៅ​អាមេរិក​ជួប​ជុំ​ទាមទារ​ទម្លាក់​បទ​ចោទ​លោក កឹម សុខា និង​ស្ដារ​សិទ្ធិ​មនុស្ស

ដោយ មួង ណារ៉េត
2020-01-12
RFA

ស្ដាប់ ឬទាញ​យក​សំឡេង
ស្តាប់សំឡេងថតសំឡេង

អ្នកគាំទ្រ​គណបក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ​ ​ជួបជុំគ្នា នៅ​រសៀល​ថ្ងៃទី១១ ខែ​មករា ឆ្នាំ​២០២០ នៅ​មុខ​វិមាន​រដ្ឋសភា សហរដ្ឋអាមេរិក ទាមទារ​ឱ្យ​ទម្លាក់​ចោល​រាល់​បទ​ចោទ ប្រឆាំង​ប្រធាន​គណបក្ស​សង្គ្រោះជាតិ លោក កឹម សុខា និង​ទាមទារ​ឱ្យ​ស្ការ​សិទ្ធិមនុស្ស និង​ប្រជាធិបតេយ្យ​ឡើងវិញ​។

អ្នកគាំទ្រ​គណបក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ​ ​ជួបជុំគ្នា នៅ​រសៀល​ថ្ងៃទី១១ ខែ​មករា ឆ្នាំ​២០២០ នៅ​មុខ​វិមាន​រដ្ឋសភា សហរដ្ឋអាមេរិក ទាមទារ​ឱ្យ​ទម្លាក់​ចោល​រាល់​បទ​ចោទ ប្រឆាំង​ប្រធាន​គណបក្ស​សង្គ្រោះជាតិ លោក កឹម សុខា និង​ទាមទារ​ឱ្យ​ស្ការ​សិទ្ធិមនុស្ស និង​ប្រជាធិបតេយ្យ​ឡើងវិញ​។

 RFA


អ្នកគាំទ្រ​គណបក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ​ ​ជួបជុំគ្នា នៅ​រសៀល​ថ្ងៃទី១១ ខែ​មករា ឆ្នាំ​២០២០ នៅ​មុខ​វិមាន​រដ្ឋសភា សហរដ្ឋអាមេរិក ទាមទារ​ឱ្យ​ទម្លាក់​ចោល​រាល់​បទ​ចោទ ប្រឆាំង​ប្រធាន​គណបក្ស​សង្គ្រោះជាតិ លោក កឹម សុខា និង​ទាមទារ​ឱ្យ​ស្ការ​សិទ្ធិមនុស្ស និង​ប្រជាធិបតេយ្យ​ឡើងវិញ​។ RFA

អ្នកគាំទ្រ​គណបក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ​ ​ជួបជុំគ្នា នៅ​រសៀល​ថ្ងៃទី១១ ខែ​មករា ឆ្នាំ​២០២០ នៅ​មុខ​វិមាន​រដ្ឋសភា សហរដ្ឋអាមេរិក ទាមទារ​ឱ្យ​ទម្លាក់​ចោល​រាល់​បទ​ចោទ ប្រឆាំង​ប្រធាន​គណបក្ស​សង្គ្រោះជាតិ លោក កឹម សុខា និង​ទាមទារ​ឱ្យ​ស្ការ​សិទ្ធិមនុស្ស និង​ប្រជាធិបតេយ្យ​ឡើងវិញ​។ RFA

អ្នកគាំទ្រ​គណបក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ​ ​ជួបជុំគ្នា នៅ​រសៀល​ថ្ងៃទី១១ ខែ​មករា ឆ្នាំ​២០២០ នៅ​មុខ​វិមាន​រដ្ឋសភា សហរដ្ឋអាមេរិក ទាមទារ​ឱ្យ​ទម្លាក់​ចោល​រាល់​បទ​ចោទ ប្រឆាំង​ប្រធាន​គណបក្ស​សង្គ្រោះជាតិ លោក កឹម សុខា និង​ទាមទារ​ឱ្យ​ស្ការ​សិទ្ធិមនុស្ស និង​ប្រជាធិបតេយ្យ​ឡើងវិញ​។ RFA

អ្នកគាំទ្រ​គណបក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ​ ​ជួបជុំគ្នា នៅ​រសៀល​ថ្ងៃទី១១ ខែ​មករា ឆ្នាំ​២០២០ នៅ​មុខ​វិមាន​រដ្ឋសភា សហរដ្ឋអាមេរិក ទាមទារ​ឱ្យ​ទម្លាក់​ចោល​រាល់​បទ​ចោទ ប្រឆាំង​ប្រធាន​គណបក្ស​សង្គ្រោះជាតិ លោក កឹម សុខា និង​ទាមទារ​ឱ្យ​ស្ការ​សិទ្ធិមនុស្ស និង​ប្រជាធិបតេយ្យ​ឡើងវិញ​។ RFA

អ្នកគាំទ្រ​គណបក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ​ ​ជួបជុំគ្នា នៅ​រសៀល​ថ្ងៃទី១១ ខែ​មករា ឆ្នាំ​២០២០ នៅ​មុខ​វិមាន​រដ្ឋសភា សហរដ្ឋអាមេរិក ទាមទារ​ឱ្យ​ទម្លាក់​ចោល​រាល់​បទ​ចោទ ប្រឆាំង​ប្រធាន​គណបក្ស​សង្គ្រោះជាតិ លោក កឹម សុខា និង​ទាមទារ​ឱ្យ​ស្ការ​សិទ្ធិមនុស្ស និង​ប្រជាធិបតេយ្យ​ឡើងវិញ​។ RFA

អ្នកគាំទ្រ​គណបក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ​ ​ជួបជុំគ្នា នៅ​រសៀល​ថ្ងៃទី១១ ខែ​មករា ឆ្នាំ​២០២០ នៅ​មុខ​វិមាន​រដ្ឋសភា សហរដ្ឋអាមេរិក ទាមទារ​ឱ្យ​ទម្លាក់​ចោល​រាល់​បទ​ចោទ ប្រឆាំង​ប្រធាន​គណបក្ស​សង្គ្រោះជាតិ លោក កឹម សុខា និង​ទាមទារ​ឱ្យ​ស្ការ​សិទ្ធិមនុស្ស និង​ប្រជាធិបតេយ្យ​ឡើងវិញ​។ RFA

អ្នកគាំទ្រ​គណបក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ​ ​ជួបជុំគ្នា នៅ​រសៀល​ថ្ងៃទី១១ ខែ​មករា ឆ្នាំ​២០២០ នៅ​មុខ​វិមាន​រដ្ឋសភា សហរដ្ឋអាមេរិក ទាមទារ​ឱ្យ​ទម្លាក់​ចោល​រាល់​បទ​ចោទ ប្រឆាំង​ប្រធាន​គណបក្ស​សង្គ្រោះជាតិ លោក កឹម សុខា និង​ទាមទារ​ឱ្យ​ស្ការ​សិទ្ធិមនុស្ស និង​ប្រជាធិបតេយ្យ​ឡើងវិញ​។ RFA

អ្នកគាំទ្រ​គណបក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ​ ​ជួបជុំគ្នា នៅ​រសៀល​ថ្ងៃទី១១ ខែ​មករា ឆ្នាំ​២០២០ នៅ​មុខ​វិមាន​រដ្ឋសភា សហរដ្ឋអាមេរិក ទាមទារ​ឱ្យ​ទម្លាក់​ចោល​រាល់​បទ​ចោទ ប្រឆាំង​ប្រធាន​គណបក្ស​សង្គ្រោះជាតិ លោក កឹម សុខា និង​ទាមទារ​ឱ្យ​ស្ការ​សិទ្ធិមនុស្ស និង​ប្រជាធិបតេយ្យ​ឡើងវិញ​។ RFA


អ្នកគាំទ្រ​គណបក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ​នៅ​ក្រៅ​ប្រទេស មកពី​បណ្ដា​រដ្ឋ ផ្សេងៗ​ក្នុង​សហរដ្ឋអាមេរិក បាន​មក​ជួបជុំគ្នា នៅ​រសៀល​ថ្ងៃទី១១ ខែ​មករា នៅ​មុខ​វិមាន​រដ្ឋសភា (the Capitol Hill) នៅ​រដ្ឋធានី​វ៉ាស៊ីនតោន សហរដ្ឋអាមេរិក ដើម្បី​ទាមទារ ឱ្យ​របប​ក្រុងភ្នំពេញ ទម្លាក់​ចោល​រាល់​បទ​ចោទ ប្រឆាំង​ប្រធាន​គណបក្ស​សង្គ្រោះជាតិ លោក កឹម សុខា និង​ទាមទារ​ឱ្យ​ស្ដារ​សិទ្ធិមនុស្ស និង​ប្រជាធិបតេយ្យ​ឡើងវិញ​។

ជាង​នេះ​ទៅ​ទៀត ក្រុម​អ្នកតវ៉ា​ក៏​ទាមទារ ឱ្យ​ប្រទេស​ចិន​គោរព​អធិបតេយ្យ បូរណភាព ទឹកដី និង​ឯករាជ្យ​ជាតិខ្មែរ។

សូម​ស្ដាប់​សេចក្ដី​រាយការណ៍ របស់​លោក មួង ណារ៉េត ដែល​បាន​ចុះ​ទៅ​យក​ព័ត៌មាន​ផ្ទាល់ ដល់​ទី​កន្លែង​ធ្វើ​បាតុកម្ម ដូច​តទៅ៖

កំណត់​ចំណាំ​ចំពោះ​អ្នក​បញ្ចូល​មតិ​នៅ​ក្នុង​អត្ថបទ​នេះ៖ ដើម្បី​រក្សា​សេចក្ដី​ថ្លៃថ្នូរ យើង​ខ្ញុំ​នឹង​ផ្សាយ​តែ​មតិ​ណា ដែល​មិន​ជេរ​ប្រមាថ​ដល់​អ្នក​ដទៃ​ប៉ុណ្ណោះ។

អត្ថបទ​ដែល​ទាក់ទង

What Next?

Recent Articles