ភាពអស់សង្ឃឹមរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរ ដែលជំពាក់លុយធនាគារ

២៧ ឧសភា ២០២០ / 27 May 2020
Sam Rainsy


ភាពអស់សង្ឃឹមរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរ ដែលជំពាក់លុយធនាគារ។ សូមឲ្យលោក ហ៊ុន សែន បើកភ្នែកមើលផង កុំជឿអាម៉ីអាថោង រាយការណ៍ភូតភរ។

Ordinary people are up to their eyeballs in debt and in despair in the face of the demands of the banks and the microfinance institutions. Hun Sen must stop listening to the false reports given by those close to him, open his eyes and grasp the human misery that is unfolding.

Désespoir du petit peuple endetté jusqu’au cou faisant face aux réclamations des banques et des organismes de microfinance. Que Hun Sen ouvre ses yeux pour se rendre compte de cette misère humaine et qu’il cesse d’écouter ses proches qui lui font des rapports mensongers.

What Next?

Recent Articles