ក្រុមហ៊ុនសូនី បានចេញថែប្លីក ប្រើប្រព័ន្ឋ ប្រតិបិត្តការ Windows 8

ក្រុមហ៊ុនសូនី បានចេញ ផលិតផល មួយថ្មីគឺ ម៉ាស៊ីនថែប្លីក ប្រើប្រព័ន្ឋ ប្រតិបិត្តការ វីនដោវ ៨ (Windows 8)

Written by ភ្នំពេញដេលីញូវ
Friday, 12 October 2012

ផលិតផលថ្មីនេះមានឈ្មោះថា Tap 20 មានទំងន់ 5,2 kg,។ វាជាកុំព្យូទ័រ មួយ ចល័ត មានបន្ទះមួយ នៅខាង ក្រោយ ទប់អោយ វាឈរ។ វាអាចប្រើ ម៉ៅ ដូចកុំព្យូទ័ រដោយប្រើ ប្រព័ន្ឋ Core i3/i5/i7 របស់អ៊ីន ថែល អាច ប្រើកម្មវិធី Windows 8 មានរ៉េម 4GB នឹង អាច ដំឡើងដល់ 8GB RAM នឹងមាន HDD 750GB ។ ម៉ាស៊ីន Tap 20 មានតំលៃ ប្រហែល ពី 879 USD ដល់ 2.500 USD អស្រ័យលើ ទំហំនឹង សម្ថតភាព របស់ ម៉ាស៊ីនធំ ឬតូច ។ តាមព័តមានថា នឹងចេញឆាប់ៗ នេះហើយ ។

What Next?

Recent Articles