បាតុកម្មរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងទីក្រុងប៉ារីសឲ្យមានដំណោះស្រាយនយោបាយកម្ពុជានិងឲ្យមានកិច្ចប្រជុំកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសឡើងវិញ។

វីអូអេខ្មែរ
27 តុលា 2018

បាតុកម្មរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងទីក្រុងប៉ារីសឲ្យមានដំណោះស្រាយនយោបាយកម្ពុជានិងឲ្យមានកិច្ចប្រជុំកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសឡើងវិញ។

លោក សុខ ខេមរា និង លោក ប៉ូច រាសី នៃ VOA បានចុះយកព័ត៌មាននៅទីក្រុង ដោយផ្ទាល់នៅកន្លែងបាតុកម្ម។


បាតុកម្មរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងទីក្រុងប៉ារីស និង ប្រតិកម្មរបស់លោក ផៃ ស៊ីផាន អ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា។

លោក សុខ ខេមរា និង លោក ប៉ូច រាសី នៃ VOA បានចុះយកព័ត៌មាននៅទីក្រុង ដោយផ្ទាល់នៅកន្លែងបាតុកម្ម។

What Next?

Recent Articles